Устав ФФМ

 

Зареєстровано:

 

 

 

 

Затверджено:

Конференцією

Федерації футболу м.Маріуполя

Протокол № 2

від «15» грудня 2016 року

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

«Федерація футболу

м. МАРІУПОЛЯ»

 


 

 

м. Маріуполь

2016 рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

І   Визначення термінів

 

ІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ІІІ  МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДІННЯ ФФМ

 

ІV  ЧЛЕНСТВО ФФМ

 

V  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФФМ

 

 

VI  ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

VIІ ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОМІТЕТИ І РОБОЧІ ГРУПИ                                                                                                     

 

VIII ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФФМ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ФФМ

 

IХ  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

Х  Порядок припинення діяльності ФФМ

 

ХI  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

XII  Набуття чинності Статуту                                                                                                                                 

 

 


 

І  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Виконавчий комітет:

ДТК

Постійно діючий центральний статутний орган ФФМ

Дисциплінарно-технічний комітет

Колективний член:

Юридична особа, незалежно від форми власності, яка є членом ФФМ або самостворений колектив (команда)

Конференція

вищий орган управління ФФМ

 

УЄФА:

Європейський союз футбольних асоціацій

ФІФА:

Міжнародна федерація футбольних асоціацій

ФФУ:

Всеукраїнська спортивна громадська організація «Федерація футболу України»

ФФДО:              

 

 

ФФМ:

 

 

Федерація футболу Донецької  області        

 

 

Федерація футболу м. Маріуполя                                                  

                                              

    

                                      

ІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Федерація футболу м. МАРІУПОЛЯ (далі – ФФМ) є місцевою громадською незалежною організацією фізкультурно-спортивного спрямування, створеною відповідно до Конституції України, Законів України „Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт” на засадах добровільності, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

 

2.2. ФФМ є неприбутковою громадською організацією ввідповідно  до Закону України «Про об’єднання громадян».

 

2.3. ФФМ є колективним членом Федерації футболу Донецької області (далі - ФФДО), визнає мету та завдання ФФДО. Рішення ФФДО, прийняті на виконання мети та завдань ФФДО є обов’язковими для всіх членів ФФМ.

 

2.4. ФФМ є юридичною особою з усією юридичною правоздатністю, що охоплюється цим поняттям згідно з чинним законодавством України з моменту її державної реєстрації. Може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді. ФФМ має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах ( у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші реквізити, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом та реєструються в установленому законом порядку.

 

2.5. Діяльність ФФМ поширюється на територію м. Маріуполя.

 

2.6. Відповідно до свого правового статусу ФФМ користується всіма встановленими чинним законодавством України правами для виконання завдань та досягнення мети, визначених Статутом ФФМ, а саме:

-     організовувати і проводити змагання з футболу в Маріуполі та представляти місто у ФФДО;

-     виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

-     представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

-     ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

-     створювати установи та організації;

-     отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

-     вносити пропозиції до органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування стосовно розвитку футболу в місті;

-     поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

-     засновувати засоби масової інформації;

-     користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

 

2.7. Правовою основою діяльності ФФМ є Конституція України та чинне законодавство України, Статут ФФМ, регламентуючі документи та рішення загального характеру, що приймаються керівними органами ФФМ у межах їх повноважень і є обов’язковими для всіх членів ФФМ.

 

2.8. ФФМ визнає цілі та завдання ФФДО, ФФУ, УЄФА  та ФІФА, керується в своїй діяльності документами зазначених організацій.

 

2.9. Найменування ФФМ:

 

-     Повне: Федерація футболу м. МАРІУПОЛЯ

-     Скорочене: ФФМ.     

 

2.10. Юридичною адресою ФФМ є: Україна, м. Маріуполь, вулиця Архітектора Нільсена ,35-А. Конференція визначає і може змінювати юридичну адресу ФФМ.

 

2.11. Офіційною мовою ФФМ є українська мова.

 

2.12. Офіційні документи ФФМ друкуються українською або російською мовами. У разі розбіжностей український варіант має переважну силу.

 

 

ІІІ  Мета, цілі та завдання ФФМ

 

3.1. Основна мета діяльності ФФМ – забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Маріуполі на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку, популяризації футболу,  демократизації управління футболу, поширення єдиної концептуально-вираженої політики розвитку футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, відстоювання та захисту інтересів її членів, організації дозвілля та активного відпочинку.

 

3.2. Цілі ФФМ:

3.2.1.вирішення питань, що стосуються футболу в м. Маріуполі, на засадах демократичного управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу в місті, Донецькій області,Україні і Європі в дусі миру, взаєморозуміння та Чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання, расової, національної належності, мовними та будь-якими іншими ознаками;

 

3.2.2.забезпечення гідного представництва міста у обласному, Всеукраїнському, міжнародному футбольному співтоваристві та ведення справ у дусі європейської солідарності;

 

3.2.3.сприяння упровадженню (поширенню) єдиної політики розвитку футболу;

 

3.2.4.дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФМ;

 

3.2.5. удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол;

 

3.2.6.сприяння створенню в установленому законодавством порядку сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки футболістів;

 

3.2.7.розвиток системи пропаганди і популяризації футболу;

 

3.2.8.захист членів ФФМ, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;

 

3.2.9.проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних занять з питань розвитку футболу;

 

3.2.10.розповсюдження інформації про діяльність ФФМ;

 

3.2.11.підтримання контактів та співробітництво з ФФДО та ФФУ.

 

3.3. Завдання ФФМ:

 

3.3.1. постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню  в місті, області, Україні з урахуванням її об’єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку;

 

3.3.2. розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу у Маріуполі;

 

3.3.3. удосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного зв'язку клубних і збірних команд міста;

 

3.3.4. сприяння ефективній діяльності членів ФФМ з виконання статутних завдань;

 

3.3.5. забезпечення організації змагань і турнірів, проведення футбольних чемпі­онатів і першостей, розіграшів Кубків та інших змагань серед членів ФФМ;

 

3.3.6. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами ФФМ;

 

3.3.7.  визначення  шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку футболу;

 

3.3.8. підтримання зв'язку і співпраці з ФФДО, ФФУ забезпечення дотримання їх Статутів та інших регламентних документів всіма членами  ФФМ;

 

3.3.9. контроль та забезпечення дотримання всіма членами ФФМ установчих та регламентних документів ФФМ, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФФДО, ФФУ, УЄФА, ФІФА,  – документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу;

 

3.3.10. запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі;

 

3.3.11. надання правової і соціальної допомоги членам ФФМ, турбота про ветеранів футболу;

 

3.3.12. отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території міста; надання рекомендацій в ФФДО, ФФУ щодо участі в змаганнях клубних команд, які представляють колективних членів ФФМ;

 

3.3.13. сприяння поширенню інформації про футбол в місті та області (у т. ч. про діяльність ФФМ) та обміну досвідом у цій сфері, зокрема, шляхом: видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів ФФМ, засобів масової інформації, в мережі Інтернет тощо; організації конференцій, курсів для тренерів, арбітрів, делегатів, інших фахівців з футболу;

 

3.3.14. представлення футболістів, тренерів та інших фахівців з футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФФУ та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;

 

3.3.15. виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції ФФМ;

 

3.3.16. впровадження системи атестації аматорських, професіональних футбольних клубів, тренерів, футболістів та інших фахівців з футболу.

 

 

ІV  ЧЛЕНСТВО В ФФМ ТА УМОВИ ЙОГО ОТРИМАННЯ.

 

4.1.Членство в ФФМ є індивідуальним та може бути колективним.

 

4.2. Індивідуальними членами ФФМ можуть бути фізичні особи, які досягли 14-річного віку, поділяють мету та завдання ФФМ, бажають сприяти її діяльності.

 

4.3. Колективними членами ФФМ можуть бути колективи юридичних осіб незалежно від форми власності або самостворені колективи (команди), що поділяють мету та завдання ФФМ, бажають сприяти її діяльності. Колективні члени підзвітні і підконтрольні ФФМ.

 

4.4. Порядок прийому членів ФФМ

4.4.1. Колективи організацій, або установ які бажають стати колективним членом ФФМ, подають на розгляд ФФМ письмову заяву про надання колективного членства. Заява повинна містити офіційні рішення організації або установи про вступ, назву кандидата,  адресу розташування, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування органів управління, відомості про членство в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватися Статутів ФФМ, ФФДО, ФФУ їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.

               Особи, які бажають стати індивідуальним членом ФФМ, подають на розгляд ФФМ письмову заяву про надання членства.

 

4.4.2. До заяви додаються копії установчих документів для зареєстрованих громадських організацій і Статутів або регламентних документів, що створюються та затверджуються ФФМ для організацій (асоціацій, комітетів, тощо), предмет діяльності яких стосується відповідного різновиду футболу.

4.4.3. ФФМ може вимагати від кандидата у колективні члени ФФМ іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо.

 

4.4.4. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) колективним членом ФФМ здійснюється Конференцією.

 

4.4.5. Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата колективним членом, кандидат може виступити в підтримку свого прохання. Під час обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання ці делегати повинні залишити зал засідань Конференціїї. У разі ухвалення позитивного рішення делегатам колективного члена, щойно прийнятого до ФФМ, дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції.

 

4.4.6. У період між Конференціями, Виконавчий комітет може надати тимчасове членство. Остаточне рішення про членство приймає наступна Конференція.

 

4.5. Права та обов’язки членів ФФМ

 

4.5.1. Члени ФФМ користуються правами, які надаються Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФФМ відповідно до нього, а саме:

 

4.5.1.1. вільно обирати (через своїх делегатів) органи управління, висувати кандидатури та бути обраними в особі своїх представників до складу органів ФФМ;

 

4.5.1.2. брати участь в управлінні ФФМ через обраних за їх участю делегатів або членів органів ФФМ;

 

4.5.1.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФФМ;

 

4.5.1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФМ;

 

4.5.1.5. брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться ФФМ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФФМ;

 

4.5.1.6. користуватися підтримкою ФФМ у діяльності, що відповідає статутній меті ФФМ;

 

4.5.1.7. користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФФМ;

 

4.5.1.8. виходити із складу членів ФФМ згідно поданої письмової заяви.

 

4.6. Члени ФФМ зобов’язані:

 

4.6.1.активно сприяти розвитку футболу в Маріуполі, реалізації політики ФФМ в сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у зазначеній сфері;

 

4.6.2.співпрацювати з ФФМ в усіх питаннях, стосовно організації змагань та футболу взагалі;

 

4.6.3.підтримувати авторитет ФФМ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ФФМ, підривали її престиж;

 

4.6.4.дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами: Статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління ФФМ в межах їх компетенції;

 

4.6.5.дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів Чесної гри. Включати ці принципи до своїх Статутів, а також слідкувати за їх дотриманням клубами, футболістами та офіційними особами;

 

4.6.6. включити до своїх статутів (для колективних членів) статтю із зобов’язанням дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФФМ, ФФДО, ФФУ, УЄФА та ФІФА;

 

4.6.7.брати участь тільки в змаганнях, що проводяться і визнаються ФФМ відповідно до її регламентних документів та рішень;

 

4.6.8.забезпечувати відповідність структури своїх установчих і регламентних документів вимогам Статуту та повідомляти ФФМ про зміни в них;

 

4.6.9. статут кожного колективного члена ФФМ повинен передбачати вимоги щодо забезпечення виконання основного обов'язку для колективного члена ФФМ: проведення незалежних та демократичних виборів своїх органів управління та делегатів на Конференції ФФМ. Виконавчий комітет має право відмовити у визнанні органу управління колективного члена, у тому числі тимчасово утвореного, якщо є підстави вважати, що зазначений орган не був створений шляхом вільних, незалежних та демократичних виборів;

 

4.6.10. своєчасно сплачувати членські, заявкові та інші обов'язкові грошові внески.

 

4.7. Вихід зі складу ФФМ, припинення членства, виключення члена

 

4.7.1. Колективний член може припинити своє членство в ФФМ в кінці фінансового року за умови, що він надіслав Виконавчому комітету ФФМ  письмове повідомлення про свій намір принаймні за місяць до дати виходу із ФФМ. Індивідуальний член може припинити своє членство в ФФМ на підставі поданої письмової заяви за власним бажанням.

 

4.7.2. У разі ліквідації організації колективного члена його членство в ФФМ одразу припиняється.

 

4.7.3. Конференція може виключити члена із ФФМ, за умови:

 

4.7.3.1. невиконання своїх  зобов’язань перед ФФМ;

 

4.7.3.2. неодноразових істотних порушень Статутів і/або положень, рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФДО, ФФМ прийнятих відповідно до них;

 

4.7.4. Колективний член ФФМ зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед ФФМ до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.

 

4.7.5. Рішення про виключення колективного члена приймає Конференція ФФМ.

 

4.8. Тимчасове припинення (призупинення) членства в ФФМ

 

4.8.1. Якщо колективний член припустився істотних порушень Статутів і/або положень, рішень ФФМ прийнятих відповідно до них, Рада  має право тимчасово припинити (призупинити) членство цього колективного члена, і це рішення набуває чинності відразу після його прийняття.

 

4.8.2. Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергової Конференції, яка приймає рішення про виключення колективного члена, скасування або продовження тимчасового припинення його членства. Якщо Конференція не розглядає це питання, тимчасове припинення членства скасовується.

 

4.9. Почесне членство

 

4.9.1. За пропозицією Виконавчого комітету Конференція ФФМ може нагородити статусом Почесного президента або надати Почесне членство особі, яка внесла значний вклад в розвиток і популяризацію футболу в місті, області та країні.

 

4.9.2. Почесний президент і/або почесні члени можуть відвідувати засідання Конференції та Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.

 

4.9.3. Почесний Президент  може за власною ініціативою представляти ФФМ у засобах масової інформації, підтримувати федерацію матеріальними засобами, сприяти в пошуках спонсорської допомоги.

 

 

V  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФФМ

 

5.1. ФФМ здійснює управління через такі органи:

Конференція;

Виконавчий комітет;

Ревізійна комісія.

Дисциплінарно-технічний комітет (орган здійснення футбольного правосуддя).

 

5.2. Конференція

5.2.1. Вищим органом управління ФФМ є Конференція. Звітна  Конференція проводиться щорічно, звітно-виборча .Конференція проводиться раз на два роки.

 

5.2.2. Питаннями, що належать до компетенції Конференції, є:

 

5.2.2.1. обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія);

 

5.2.2.2. обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

 

5.2.2.3. обрання  делегатів для ведення і перевірки протоколу Конференції;

 

5.2.2.4.  розгляд та затвердження звіту Президента та Виконавчого комітету;

 

5.2.2.5. розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії, річного фінансового звіту та річного бюджету;

 

5.2.2.6. обрання Президента ФФМ;

 

5.2.2.7. обрання першого Віце-президента та Віце-президентів ФФМ;

 

5.2.2.8. обрання членів Виконавчого комітету;

 

5.2.2.9. обрання членів Ревізійної комісії;

 

5.2.2.10. обрання голови дисциплінарно-технічного комітету (ДТК);

 

5.2.2.11. внесення змін до Статуту;

 

5.2.2.12. розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;

 

5.2.2.14. розгляд заяв про прийняття і виключення колективного члена ФФМ;

 

5.2.2.15. прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства колективних членів, членства ФФМ;

 

5.2.2.16. розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету ;

 

5.2.2.17. надання почесного членства;

 

5.2.2.18. реалізація права власності ФФМ;

 

5.2.2.19. прийняття рішення про припинення діяльності ФФМ;

 

5.2.2.20. вибори секретаря конференції.

 

5.3. Повідомлення про Чергову Конференцію надсилається членам ФФМ у письмовій формі щонайменше за місяць до дати ЇЇ скликання. Офіційне запрошення на Конференцію направляється не пізніше ніж за тиждень до дати, на яку призначено засідання, разом з порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом.

 

5.4. Не пізніше ніж за тиждень до дати проведення Чергової Конференції колективні члени ФФМ направляють Виконавчому комітету ФФМ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з визначеними нормами представництва на Конференції та висунуті кандидатури на обрання Президента ФФМ, інші виборні посади до органів ФФМ, якщо такі висуваються.

 

5.5. Кожний з колективних членів ФФМ має право бути представленим на Конференції згідно з нормами представництва встановленими Виконавчим комітетом ФФМ. 

 

5.6. Колективний член ФФМ, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, повинен подати його у письмовій формі до Виконавчого комітету щонайменше за два тижні до дати скликання Конференції. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.

 

5.7. Позачергова Конференція може бути скликана Виконавчим комітетом або на письмову вимогу не менше 1/3 від загальної кількості колективних членів із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

 

5.7.1. У разі скликання Позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через місяць з дати письмової вимоги колективних членів або рішення Виконавчого комітету. Повідомлення про Позачергову Конференцію розсилається щонайменше за два тижня до дати його скликання.

 

5.7.2. Підготовлений Виконавчим комітетом порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання Позачергової Конференції. Виконком може включати до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції Конференції.

 

5.7.3. Не пізніше, ніж за тиждень до дати проведення Позачергової Конференції колективні члени ФФМ направляють Виконавчому комітету ФФМ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференції.

 

5.7.4. Конференція вважається повноважною, якщо на неї присутні  не менш 75% обраних делегатів.

 

5.8. Голова Конференції, виконуючий обов’язки Голови, вирішальний голос

 

5.8.1. Головою Конференції є Президент або, за його відсутності, перший Віце-президент. Якщо перший Віце-президент також відсутній, на Конференції головуватиме Віце-президент, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо жоден з віце-президентів не присутній, Конференція обирає Голову з числа членів Виконавчого комітету.

 

5.8.2. За рівного розподілу голосів Голова Конференції має вирішальний голос.

 

5.9. Протокол Конференції

 

5.9.1. Уся діяльність Конференції заноситься до протоколу.

5.9.2. Протокол веде Секретар Конференції.

5.9.3. Протокол повинен бути підготовлений і надісланий колективним членам протягом 30 днів від дати Конференції.

 

5.10. Право голосу

 

5.10.1. Кожний з делегатів Конференції має право голосу. Голосування за дорученням не дозволяється.

 

5.10.2. Голосування має бути відкритим за умови, якщо делегати Конференції не приймуть інше рішення.

 

5.10.3. Пропозиції колективних членів ФФМ приймаються простою більшістю чинних голосів. Утримання від голосування не враховуються. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос. Питання про припинення діяльності ФФМ внесення змін до Статуту приймається 3/4 голосів присутніх членів (делегатів) ФФМ.

 

5.10.4. Колективні члени, членство яких тимчасово припинено (призупинено), та суб’єкти, яким надано тимчасове членство, не мають права голосу.

 

5.11. Вибори

 

5.11.1. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість чинних голосів (половина голосів плюс один). Якщо обрання у першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд, за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів). За умови рівного розподілу голосів у другому раунді вибір здійснюють шляхом жеребкування, яке проводить Голова Конференції.

 

5.11.2. Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними. Якщо кількість кандидатів на обрання не відповідає числу вакансій, вибори проводяться таємним голосуванням, за умови, що Конференція не прийме інше рішення.

 

5.11.3. На всі інші вибори розповсюджуються правила Процедурного регламенту ФФМ. 

 

5.11.4. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не передбачено іншого. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів ФФМ.

 

5.13. Виконавчий комітет

 

5.13.1. Виконавчий комітет є постійно діючим центральним  органом ФФМ, до складу якого входять: Президент, перший Віце-президент, Віце-президенти та члени комітету.  Кількісний склад Виконавчого комітету визначається Конференцією. Строк

повноважень членів Виконавчого комітету становить два роки.

 

5.13.2. Кожен член Виконавчого комітету повинен обіймати активну посаду в структурі колективного члена або ФФМ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну повноважень особи, вона втрачає право на переобрання.

 

5.13.3. Виконавчий комітет має наступні повноваження:

 

-        загальне управління ФФМ та здійснення контролю за її діяльністю;

 

-        визначення організаційної структури;

 

-        призначення виконавчого директора (згідно структури);

 

-        затвердження голів комітетів, асоціацій тощо;

 

-        затвердження  регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою ФФМ та інших регламентних документів;

 

-        затвердження розмірів вступних, річних, заявкових та інших обов’язкових грошових внесків індивідуальних та колективних членів ФФМ  і вирішення всіх інших фінансових питань;

 

-        здійснення господарського управління коштами і майном за рішенням Конференції;

 

-        затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та штампів;

 

-        скликання чергової, або позачергової Конференції ФФМ, визначення дати, місця проведення, порядку денного;

 

-        розгляд та затвердження норм представництва від колективних членів на наступній Конференції;

 

-        підготовка та подання письмового звіту про діяльність ФФМ на розгляд і затвердження  Чергової Конференції;

 

-        внесення пропозицій Конференції щодо кандидатур осіб на обрання головою  дисциплінарно-технічного комітету (ДТК);

 

-        розгляд апеляцій на рішення ДТК.

 

5.13.4. Виконавчий комітет збирається раз на місяць. Засідання скликаються Президентом. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Президент повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом тижня з дати цієї вимоги. Президент може запросити на засідання Виконавчого комітету третіх осіб для виконання ними консультативних функцій.

 

5.13.5. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості членів, включаючи Президента або, за його відсутності, одного з  віце-президентів.

 

5.13.6. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів членів Виконавчого комітету. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має Головуючий. Голосування є відкритим, якщо Виконавчий комітет не прийме інше рішення.

 

5.13.7. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконавчий комітет не прийме інше рішення.

 

5.13.8. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім членам Виконавчого комітету перед наступним засіданням, а прийняте рішення в 5-денний термін надсилається колективним членам ФФМ.

 

5.13.9. Виконавчий комітет може припинити повноваження свого члена або члена іншого Органу до наступної Конференції, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.

 

5.13.10. Виконавчий комітет може відкликати свого члена, якщо є підстава вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе. Рішення приймаються 2/3 голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету. Член Виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі в обговореннях або

голосуванні.

 

5.15. Президент ФФМ. Права та обов’язки

 

5.15.1. Президентом ФФМ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом Конференції ФФМ.

 

5.15.2. Кандидатура на обрання Президентом ФФМ пропонується будь-яким членом ФФМ і надсилається до Виконавчого комітету ФФМ за три тижні до дати відкриття Конференції. Президент, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються Виконавчим комітетом колективним членам ФФМ не пізніше, ніж за один тиждень до початку Конференції.

 

5.15.3. Кандидат на обрання Президентом ФФМ надає до Виконавчого комітету ФФМ письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Президента ФФМ. Якщо заява не подана, то претендент вважається таким, що не дає згоди бути кандидатом. Тому, такий претендент не допускається до участі у виборах Голови федерації.

 

5.15.4. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Прези­дента ФФМ особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кан­дидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження органів управління ФФМ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандида­тур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні Конференції і обрати Прези­дента ФФМ.

 

5.15.5. Президент обирається Конференцією ФФМ строком на два роки. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ФФМ. Президент підзвітний тільки Конференції ФФМ.

 

5.15.6. Президент ФФМ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:

 

5.15.6.1. особисто керує діяльністю ФФМ, забезпечує незалежність ФФМ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання законодавства і Статуту ФФМ;

 

5.15.6.2. без довіреності представляє ФФМ в ФФДО, ФФУ, ФІФА та УЄФА, державних органах України, органах місцевого самоврядування та інших країн, державних та недержавних установах,судових органах, громадських організаціях та перед третіми особами;

 

5.15.6.3. пропонує Конференції на обрання кандидатури першого Віце-президента і Віце-президентів;

 

5.15.6.4. розподіляє обов'язки між Віце-президентами та іншими співробітниками ФФМ;

 

5.15.6.5.керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету та Конференції;

 

5.15.6.6. має право першого підпису фінансових та інших документів ФФМ;

 

5.15.6.7. укладає від імені ФФМ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

 

5.15.6.8. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФФМ;

 

5.15.6.9. розглядає та затверджує протокол Конференції ФФМ, якщо від членів ФФМ    не надійшло ніяких зауважень;

 

5.15.6.10. нагороджує від імені ФФМ осіб за видатні заслуги перед вітчизняним футболом;

 

5.15.6.11. представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, колективних членів ФФМ до державних або відомчих нагород та почесних звань;

 

5.15.6.12. за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;

 

5.15.6.13. за відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на  першого віце-президента. У разі відсутності  першого віце-президента, функції Президента виконує віце-президент з найбільшим стажем на цій посаді;

 

5.15.6.14. якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший віце-президент або віце-президент визначений Виконавчим комітетом, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції.

 

5.16.Перший Віце-президент. Віце-президенти. Повноваження та обов'язки

 

5.16.1. Перший Віце-президент та Віце-президенти обираються Конференцією. Термін повноважень складає два роки. Кількість Віце-президентів визначає Конференція.

 

5.16.2. Перший Віце-президент і Віце-президенти беруть участь в управлінні ФФМ згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Президентом ФФМ, та відповідно до його доручень.

 

5.17. Виконавчий директор

 

5.17.1. Виконавчий директор призначається Виконавчим комітетом терміном на два роки.

 

5.17.2. До компетенції Виконавчого директора відноситься:

 

             - здійснення поточного керівництва діяльністю ФФМ ;

- відкриття та закриття від імені ФФМ рахунків в фінансово-кредитних установах

             - підписання фінансових документів ФФМ ;

             - укладення від імені ФФМ  договорів, угод, контрактів ;

             - забезпечення раціонального використання фінансів ФФМ ;

- визначення форм оплати праці працівників у межах відповідних кошторисів      витрат ;

- забезпечення обліку, схоронність майна ФФМ, дотримання правил санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони ;

 - здійснення підбору і розміщення кадрів, призначення на посади і звільнення від посад працівників, встановлення посадових обов’язків працівникам ;

 - відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку вживання заходів заохочення та дисциплінарного стягнення ;

 - створення умов для підвищення професійної майстерності співробітників ФФМ .

 

5.17.3. Виконавчий директор регулярно звітує про діяльність перед Виконавчим комітетом.

 

 

5.18. Контрольно-ревізійна комісія

 

5.18.1. Контроль за фінансову діяльність ФФМ і її членів здійснюється Ревізійною комісією, склад  якої обирається Конференцією строком на два роки, підзвітна останній, подає їй на затвердження результати проведених перевірок та складає висновки щодо щорічних звітів і балансів.

5.18.2. Ревізійна комісія приймає рішення в присутності всіх її членів.  Кворум для прийняття рішень складається з трьох її членів, в тому числі Голови та його заступника.

5.18.3. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власної ініціативи або на вимогу не менш ніж 1/3 складу членів ФФМ.

5.18.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб федерації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

5.18.5. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції якщо виникла загроза принциповим інтересам ФФМ чи її членам або були виявлені зловживання з боку посадових осіб федерації чи її членів.

5.18.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Виконавчого комітету ФФМ.

 

5.19. Дисциплінарно-технічний комітет

 

5.19.1. Органом здійснення футбольного правосуддя в ФФМ є дисциплінарно-технічний комітет (далі – ДТК)

5.19.2. ДТК вирішує усі внутрішні спори між ФФМ, її колективними членами та іншими особами, які задіяні або працюють у футболі.

5.19.3. Голова ДТК обирається Конференцією з кандидатів, запропонованих Виконавчим комітетом,  терміном на два роки. ДТК підзвітний тільки Конференції ФФМ.

5.19.4. Юрисдикція та процесуальні дії ДТК визначаються Дисциплінарними правилами ФФМ, затвердженими Виконавчим комітетом.

5.19.5. ДТК складається з Голови та 4 (чотирьох) членів.

5.19.6. ДТК приймає рішення в присутності всіх членів. Три члени складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами ФФМ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена ДТК, уповноваженого головою ДТК приймати рішення.

 

5.20. Спортивний арбітражний суд

 

ФФМ визнає виключну компетенцію Спортивного арбітражного суду (САS) (м. Лозанна, Швейцарія), який має виключну компетенцію розглядати всі спори в межах діяльності ФФУ, а також апеляції на рішення Апеляційного комітету ФФДО, як орган останньої інстанції. Спортивний арбітражний суд (САS) не приймає апеляції на рішення щодо відсторонення від участі в чотирьох матчах або терміном до трьох місяців.

 

 

VІ  ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил гри і/або порушення Статуту ФФМ, регламентів, положень, рішень і директив, чинних на той час.

 

6.2. Юрисдикція ФФМ розповсюджується на внутрішні спори між юридичними та фізичними особами в межах її відомчих повноважень.

 

6.3. ФФМ визнає юрисдикцію ФФУ, яка розповсюджується на всі міжнародні спори між сторонами, які належать до різних асоціацій, конфедерацій.

 

6.4.До колективних членів можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

 

-          попередження;

-          зауваження;

-          грошовий обов’язковий внесок;

-          анулювання результату матчу;

-          рішення про перегравання матчу;

-          зняття турнірних очок;

-          присудження перемоги суперникові без проведення матчу;

-          проведення гри без глядачів;

-          рішення про заборону використання стадіону;

-          рішення про заборону створення телевізійного сигналу з одного чи кількох матчів і/або рішення про безкоштовну передачу телевізійного сигналу або дозвіл на його передачу за плату, усе стосовно одного чи кількох матчів;

-          рішення про проведення матчу на іншому стадіоні;

-          дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх змагань.

 

6.5. До індивідуальних членів (фізичних осіб) можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

 

-          попередження;

-          зауваження;

-          грошовий обов’язковий внесок;

-          позбавлення права брати участь у зазначеній кількості матчів або протягом визначеного або невизначеного терміну;

-          позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного терміну.

 

6.6. ДТК уповноважений  застосовувати дисциплінарні санкції та видавати директиви.

 

6.7. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій та видаватися кілька директив.

 

6.8. Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, вона визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати відповідну(і) сторону(и), яка підпадає під юрисдикцію ФФМ здійснити певні дії.

 

 

VIІ  ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОМІТЕТИ І РОБОЧІ ГРУПИ

 

7.1. Постійно діючі комітети і робочі групи утворюються Виконавчим комітетом ФФМ, є робочими органами з основних напрямків організації і розвитку футболу і діють у відповідності до Статуту ФФМ. Постійними робочими групами Виконавчого комітету є :

7.2.1.Комітет з організації та проведення змагань;

7.2.2.Комітет спортивних споруд та безпеки їх використання.

7.2.3.Комітет арбітрів.

7.2.4.Комітет дитячо-юнацького футболу.

7.2.5.Комітет жіночого футболу.

7.2.6.Комітет з пляжного футболу.

7.2.7.Комітет ветеранського футболу.

7.2.8.Комітет з футзалу.

7.2.9.Комітет зі зв’язків з засобами масової інформації.

7.3 При виникненні необхідності Виконавчий комітет може створювати інші комітети та робочі групи.

7.4.  За необхідності Виконавчий комітет може призначити групи спеціалістів для виконання окремих короткотермінових завдань, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

7.5. Голови робочих груп консультують Виконавчий комітет який може делегувати свої функції тій чи іншій робочій групі.

 

 

VІIІ  ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФФМ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ФФМ

 

8.1. ФФМ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

 

8.2. ФФМ набуває право власності на кошти та інше майно, передане її засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

 

8.3. Майно та кошти ФФМ формуються  в установленому порядку за рахунок:

-          добровільної пожертви і цільових внесків (грантів), наданих фізичними та юридичними особами у грошовій чи натуральній формі;

-          кошти від благодійних компаній на збір добровільних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та аукціонів з реалізації майна, наданого благодійниками;

-          пасивних доходів відповідно до чинного законодавства України;

-          коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності ФФМ;

-          іншого майна та коштів одержаних на підставах, що не суперечать законодавству України.

 

8.4. ФФМ може одержувати майно засновників та інших осіб у безоплатне користування та використовувати це майно для здійснення будь-яких цілей і завдань Організації, якщо власники не обумовили  інше.

 

8.5. Право власності ФФМ реалізує Конференція.

 

8.6. Доходи або майно ФФМ не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

8.7. ФФМ  може здійснювати господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей і завдань. ФФМ самостійно приймає господарські рішення, використовує власні кошти і майно відповідно до законодавства України.

 

8.8. ФФМ зобов’язана вести бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової служби і вносити до відповідних бюджетів податки і збори в порядку і розмірах, передбачених законодавством  України.

 

8.9. ФФМ зобов’язується на першу вимогу донора (благодійника, пожертвувача) надавати звіт про використання цільових  коштів; надавати в органи Державної податкової інспекції України і фонди державного соціального страхування звіти (відомості) про свою фінансово господарську діяльність.

 

8.10. Плановий кошторис надходжень та витрат ФФМ складається на кожний фінансовий рік. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.

 

8.11. Фінансовий рік ФФМ починається 1 січня і закінчується 31 грудня. ФФМ веде бухгалтерський облік і звітність згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку.

                                              

 

IХ  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту ФФМ приймаються на Конференції, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх членів (делегатів) ФФМ.

 

9.2. Зміни, які сталися у Статуті ФФДО, підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

Х  Порядок припинення діяльності ФФМ

 

10.1. Діяльність ФФМ може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

10.2. Реорганізація ФФМ проводиться Конференцією, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх членів (делегатів) Організації.

 

10.3. Ліквідація ФФМ проводиться Конференцією, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх членів (делегатів) ФФМ, або за рішенням суду.

 

10.4. Орган, що призначив ліквідацію, створює ліквідаційну комісію. Після призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами ФФМ.

 

10.5. У разі ліквідації ФФМ її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

ХI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. З усіх питань діяльності, не визначених Статутом, ФФМ керується чинним законодавством України.

 

11.2. Виконавчий комітет уповноважений приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФФМ, ФФДО, ФФУ. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.

11.3. ФФМ взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування , громадськими організаціями (що не є її членами), їх спілками, юридичними особами, закордонними та міжнародними не урядовими організаціями на підставі чинного законодавства України, відповідних угод, взаємоповаги та принципами не втручання у внутрішні справи.

11.4. ФФМ визнає керівну роль ФФДО та ФФУ в питаннях розвитку футболу.

11.4. Чоловічий рід, що вживається в цьому Статуті слід інтерпретувати як такий, що застосовується і до жіночого роду.

 

 

 

ХII  Набуття чинності Статуту

 

12.1 Цей Статут в новій редакції із змінами та доповненнями прийнятий на Конференції ФФМ 15.12.2016року у м. Маріуполі і набуває чинності з моменту його реєстрації відповідно до вимого чинного законодавства України.